Правила поведінки для вихованців

Всім, хто у нас навчається, пропонуємо ознайомитись з правилами поведінки в Центрі науково-технічної творчості «СФЕРА».   ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням педагогічної ради ЦНТТМ «СФЕРА» від 31.09.2021, протокол № 3  

Права та обов’язки здобувачів позашкільної освіти,

правила поведінки в Центрі науково-технічної творчості «СФЕРА»

 

І. Загальні положення: права та обов’язки

1. Здобувачі позашкільної освіти (вихованці, учні, слухачі) ЦНТТМ «СФЕРА» мають гарантоване державою право на:
 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір напряму гуртка та виду діяльності, навчання в декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях Центру;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, науково- технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно- оздоровчою базою Центру;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування Центру;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • різні види морального стимулювання та матеріального заохочення відповідно до статуту Центру;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
2. Вихованці, учні і слухачі Центру зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • виконувати вимоги навчальних програм (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених програмами.
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • бережливо ставитися до державного, громадського й особистого майна;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;
 • повідомляти керівництво Центру про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 

ІІ. Правила поведінки вихованців в Центрі

1. Правила поведінки під час занять:
 • вихованці зобов’язані вивчити, знати й дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, як під час занять, так і після їх закінчення;
 • під час навчання вихованці не порушують хід заняття різними відволікаючими діями (запізненням на заняття, розмовами, в тому числі по телефону, обміном інформацією поза темою заняття тощо);
 • не виходять з навчального кабінету під час заняття без поважних причин та дозволу педагога;
 • не відкривають вікна в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, коридорах та не сідають на підвіконня.
2. Правила поведінки під час перерви:
 • час перерви – особистий час вихованців, який вони проводять за власним розумінням, але не заважають іншим;
 • спілкуються з однолітками та дорослими без зайвого галасу, шуму та крику, по коридорах та східцях не бігають;
 • вільно пересуваються по території Центру, окрім тих місць, де заборонено знаходитися в цілях безпеки без супроводу педагога (лабораторії, майстерні, горище, підвальні приміщення);
 • виходять на подвір’я за межі будівлі Центру з дозволу або присутності керівника гуртка.
3. Загальні правила:
 • перед заняттями вихованці здають верхній одяг в гардероб; перебувати в приміщенні Центру у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється;
 • знайдені речі, що можуть бути кимсь загублені, віддають керівнику гуртка, черговому працівнику або в гардероб;
 • задля збереження здоров’я свого й оточуючих вихованці не приносять до Центру вогне- та вибухонебезпечні предмети, медичні препарати, отруйні рослини, інші небезпечні для здоров’я і життя людини предмети й речовини; не вживають і не пропагують тютюнові вироби, алкоголь та наркотичні речовини;
 • дотримуються визначених в Центрі протиепідемічних заходів під час карантинних обмежень.
4. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців і є обов’язковими для виконання на всій території Центру, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.